Gastro Rental Terms of Use

§ 1

Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni Gastro Rental, która jest jedynym prawomocnym właścicielem i dysponentem wypożyczanego sprzętu. Klientem wypożyczalni może być każda osoba / firma, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje po podpisaniu Dokumentu wypożyczenia.

§ 2

Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
Wypożyczenia sprzętu gastronomicznego firmy Gastro Rental może dokonać każda osoba fizyczna jak i podmiot prawny przedstawiając odpowiednie dokumenty.
Osoba fizyczna przedstawia do wglądu dwa dokumenty potwierdzające tożsamość i adres zamieszkania.
Podmiot prawny przedstawia zamówienie firmowe potwierdzone przez firmę z możliwością weryfikacji zamówienia pod wskazanymi danymi firmy.

§ 3

Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie / odbiór).
Sposób wypożyczenia:

a) Przed wypożyczeniem niezbędna jest rezerwacja sprzętu w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)
b) Sprzęt można rezerwować z dowolnym wyprzedzeniem czasowym.
c) W przypadku braku potwierdzonej rezerwacji nie gwarantujemy dostępności wypożyczanego sprzętu.

§ 4

Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

§ 5

Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (odbiór).

§ 6

Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

§ 7

Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

§ 8

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

§ 9

Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.
W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu.

§ 11

Odpowiedzialność Klienta:
a) Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go do Wypożyczalni
b) Pod względem technicznym sprzęt zwracany musi być w stanie niezmienionym od stanu wydania
c) Wypożyczający ponosi wszystkie koszty związane z brakiem lub uszkodzeniem sprzętu
Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.
Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 12

Wypożyczalnia Gastro Rental zastrzega, iż może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny odmowy.

§ 13

Płatność za wypożyczenie następuje przy pobieraniu sprzętu z Wypożyczalni lub przy odbiorze od pracownika dostarczającego sprzęt naszym transportem na podstawie wystawionej faktury lub dokumentu KP.

§ 14

Transport za pośrednictwem Wypożyczalni polega na dostarczeniu wypożyczonego sprzętu pod wskazany adres. Pracownicy Gastro Rental nie są zobligowani do noszenia i ustawiania sprzętu jeżeli nie zostało to uzgodnione w firmie z osobą odpowiedzialną za wypożyczenie.
Osoba wypożyczająca sprzęt i zamawiająca dowóz naszym transportem powinna zabezpieczyć osoby do rozładunku jak i późniejszego załadunku wypożyczanego sprzętu.

§ 15

Transport w firmie Gastro Rental jest usługą dodatkową. Opłaty logistyczne związane z dostawą i odbiorem sprzętu ustalane są indywidualnie.

§ 16

Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują obowiązujące akty prawne.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2012r.

Nasi partnerzy:

Luchs - logotyp na kokarde - logotyp APS Glass - logotyp Hepp - logotyp